Test Centers and Codes for ILSAT 2017

Test Centers
 • Ahmedabad
 • Bhopal
 • Bhubaneswar
 • Chandigarh
 • Delhi
 • Gurgaon
 • Hyderabad
 • Jaipur
 • Jodhpur
 • Kolkata
 • Lucknow
 • Patna
 • Raipur
 • Ranchi
 • Vijayawada
 • Vishakhapatnam