ILSAT 2019 Test Centers

 • Ahmedabad
 • Bhopal
 • Chandigarh
 • Delhi-Gurgaon
 • Hyderabad
 • Jaipur
 • Jodhpur
 • Kolkata
 • Lucknow
 • Patna
 • Raipur
 • Ranchi
 • Vijayawada
 • Vishakhapatnam